అప్లికేషన్

అప్లికేషన్

సమోవాలో 16KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్

ఉరుగ్వేలో 20KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్

ఉరుగ్వేలో 20KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్

కెనడాలో 25KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్

కెనడాలో 25KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్

పెరూలో 40KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్

చెక్ రిపబ్లిక్లో 60KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్

ఐర్లాండ్‌లో 110KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్

స్వీడన్‌లో 120KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్

బహామాస్‌లో 1000KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్

అండోరాలో 1500KW సోలార్ ఎనర్జీ సిస్టమ్